RedeGN - Dilma Rousseff pede apoio a Espanha para libertar Lula

Dilma Rousseff pede apoio a Espanha para libertar Lula